استفاده کنندگان می توانند برخی جلسات خود را با هماهنگی قبلی در سالن مذاکرات 10 نفره برگزار کنند.

 

10-Person (1)
10-Person (2)

 

فرم درخواست