در صورت مصرف بهینه از سالن توسط برگزارکنندگان بصورت رایگان ستاد در اختیار آن ها قرار می گیرد.

Exhibition Organizer Office1

 

فرم درخواست