جمعا چهل عدد بنر سقفی دو رو با ابعاد تقریبی 1.50 در 2.50 متر( هر راهرو اصلی سالن 8 عدد) همراه با پروژکتور یک عدد برای هر وجه و دید فوق العاده

 

Hall-5-Hanging-Banners-2019 (1)
Hall-5-Hanging-Banners-2019 (2)
Hall-5-Hanging-Banners-2019 (3)
Hall-5-Hanging-Banners-2019 (4)
IranConfair-2018-Hall-5-Gallery (6)
IranConfair-2018-Hall-5-Gallery (27)
04
20
01
Hall5-Hanging Banners
AAA-Hall-5-Hanging-Bannerss (5)
AAA-Hall-5-Hanging-Bannerss (4)
AAHall5-Hanging-Banners (2)
AAHall5-Hanging-Banners (1)
AHall5-HanginBanners (5)
AHall5-HanginBanners (3)
Hall-5-Hanging-Bannerss (1)
Hall-5-Hanging-Bannerss (2)

 

فرم درخواست