جمعا چهل عدد بنر سقفی دو رو با ابعاد تقریبی 1.50 در 2.50 متر( هر راهرو اصلی سالن 8 عدد) همراه با پروژکتور یک عدد برای هر وجه و دید فوق العاده

 

IHE-2019-Hall5-Gallery (68)
IHE-2019-Hall5-Gallery (33)
IHE-2019-Hall5-Gallery (32)
IHE-2019-Hall5-Gallery (31)
IHE-2019-Hall5-Gallery (64)
IHE-2019-Hall5-Gallery (34)
Hall-5-Hang-Banners (9)
Hall-5-Hang-Banners (7)
Hall-5-Hang-Banners (5)
Hall-5-Hang-Banners (6)
Hall-5-Hang-Banners (8)
Hall-5-Hang-Banners (3)
Hall-5-Hang-Banners (4)
Hall-5-Hang-Banners (2)
Hall-5-Hang-Banners (10)
Hall-5-Hang-Banners (12)
Hall-5-Hang-Banners (11)
Hall-5-Hang-Banners (1)
Hall-5-Hanging-Banners-2019 (3)
Hall-5-Hanging-Banners-2019 (2)
Hall-5-Hanging-Banners-2019 (1)
Hall-5-Hanging-Banners-2019 (4)
IranConfair-2018-Hall-5-Gallery (6)
IranConfair-2018-Hall-5-Gallery (27)
20
04
01
Hall5-Hanging Banners
AAA-Hall-5-Hanging-Bannerss (5)
AAA-Hall-5-Hanging-Bannerss (4)
AAHall5-Hanging-Banners (1)
AAHall5-Hanging-Banners (2)
AHall5-HanginBanners (3)
AHall5-HanginBanners (5)
Hall-5-Hanging-Bannerss (1)
Hall-5-Hanging-Bannerss (2)

 

فرم درخواست